Geskiedenis

– Dag 1 –

Mnr H.J. du Preez begin op 27 November 1978 met die beplanning van die tweede Laerskool in Secunda.  Die skooldeure open op 9 Januarie 1979 met ‘n leerlingtal van 169 en 9 leerkragte.  Die skooldrag word op 14 Februarie 1979 gefinaliseer en is vanaf November 1979 beskikbaar gestel.

Die eerste Interlaer-atletiekbyeenkoms vind op Kriel plaas.  Mnr. H.J. du Preez word die eerste permanente hoof vanaf 12 November 1979.  Pieter Pretorius en Susan van der Berg word die eerste hoofseun en hoofdogter.  Teen die einde van 1979 is daar ‘n leerlingtal van 486 en 17 leerkragte.

Die skoollied se woorde is geskryf deur Me. B.E. van de Venter en getoonset deur Mnr. Dawie Fourie.  Dit word die eerste keer op Maandag, 12 Mei 1980 gesing.  Die nuwe skoolgebou word op 5 Augustus 1980 in gebruik geneem.  Op 14 November 1980 word amptelike goedkeuring verleen dat die skool voortaan bekend sal staan as Laerskool Goedehoop.

Die amptelike ingebruikneming van die skool vind plaas op 6 November 1981.  Die gedenkplaat word onthul deur prof. G.J. du Toit, Adjunk-direkteur van Onderwys.  Die eerste bevorderingspos, naamlik die van adjunk-hoof, word op 6 Januarie 1982 gevul met die aanstelling van Mnr. S.J. de Beer.  Die eerste departementshoofde vir die Junior- en Senior Primêre fases word op 2 Augustus 1983 aangestel.  Mev. A. Muller en Mnr. D.J. Rossouw word onderskeidelik aangestel in die poste.  Mnr. G.C. Meyer word op 25 April 1984 aangestel as die eerste departementshoof vir Opvoedkundige Leiding.

Met die opening van die skole op 7 Januarie 1985 regverdig die leerlingtal van 1173 die aanstelling van ‘n tweede adjunk-hoof, Mnr. J.V.C. Scheepers.

Met die aanstelling van Mnr Neels Ferreira as 2de hoof van Laerskool Goedehoop in April 1996 is daar SWOT-analises en dinkskrums gehou en die volgende uitbreidings/verbeterings/byvoegings word gemaak.

– Tydperk 1996 – 2000 –

Akademie

Vergroting van die mediasentrum en rekenarisering van die stelsel.
Rekenaarsentrum word ge-open waar elke leerling lees- en rekenaarvaardighede met 32 rekenaars ontvang.
Oprigting van ‘n kleuterskool met 1 gr 0-klassie – terrein word vergroot.
Konferensielokaal in admin-kantoor word gebou.

Terrein

Op die A-rugbyveld word hoëmasligte opgerig.
Sport-lapa word gebou.
Die B-rugbyveld word vergroot.

Algemeen

Goegie en Gogga 2 karakters van Laerskool Goedehoop word gevestig.
Slagspreuk:  Godgerig, Kindgerig en Toekomsgerig word gevestig.

– Tydperk 2000 – 2010 –

Akademie

Rekenaarsentrum word omskep in ‘n Leeslaboratorium.
Tegno-tegniese klasse vir gr 6 en 7 leerlinge word ingestel:  motorherstel, elektries en ingenieurswese
Nuwe 16-punt assesseringsskaal word vir die grondslagfase gevestig.
Bewegingsontwikkelingsperiode word daargestel vir alle leerlinge gr 1 tot 7 om fisies te ontwikkel.
Skool gebaseerde onderwysstudente word as assisstente aangestel.

Terrein

Kleuterskool groei tot 10 klasse en nuwe gr 00-klasse (4) word met eie fondse gebou.
Studente-kwartiere word gebou.
Ouerondersteuningsklub se klubhuis word gebou.

Algemeen

Deel van Super 12-skolekompetisie – sterkste skole uit 4 provinsies (Gauteng, Limpopo, Noordwes en Mpumalanga).  Neem aan kultuur- en sportaktiwiteite deel.
Tradisie van die klok-lui vir personeel wat presteer word gevestig.

– 2011/12/13 (3 jaar plan) –

Met die groei in kindergetalle word die skool genoodsaak om 4 klasse te bou.
‘n Deeltydse berader/terapeut, me Liezel Schoeman word aangestel om die opvoedkundige leiding departement te versterk wat omsien na die emosionele sy van getraumatiseerde leerlinge.
‘n Nuwe 5 jaarplan word beplan met die tema:  “Past, Here, There”, met die beginsel dat dieselfde strategiëe van die verlede nie dieselfde resultate sal oplewer in toekomstige beplanning nie.  Ons personeel verbind hulle daartoe om met nuwe konsepte/planne alle akademie en buitemuurse aktiwiteite te vernuwe en te ontwikkel tot voordeel van die kind.
‘n Magdom personeel word op kursusse/simposiums/werkswinkels gestuur om innoverende idees/planne/drome te bou vir die volgende 5 jaar.

– Die Geheim van Sukses –

Die geheim van sukses is entoesiasme, ja, meer nog, opwinding.  Dis mense wat opgewonde kan raak oor dinge, wat ‘n sukses maak van die lewe.  ‘n Mens kan absoluut enigiets regkry as jy opgewonde raak daaroor.  Entoesiasme sit sterre in mense se oë en sit veerkrag in hulle tred.  Geesdrif is die dinamiek agter alle vooruitgang en sukses. – Walter Chrysler –

“Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur My Gees, sê die Here die Almagtige.”  Sagaria 4:6