Terapeute

Jeugwerker - Laurinda Booyse

Laurinda Booyse is ‘n gebore Paarliet en het haar Meestersgraad in 2013 in Bybelse Sielkunde voltooi en is tans besig met haar Meestersgraad in Kinder Sielkunde.  Sy is getroud en self ook ‘n mamma.  Sy hou van oefen en gesond eet en glo daaraan dat jy elke dag moet probeer om die beste JY te wees wat jy kan wees.  Haar gunsteling vers is 1 Korintiërs 2:9 “Wat die oog nie sien nie, die ore nie hoor nie en die hart nie weet nie, berei die Here voor vir die wat Hom lief het.”

Definisie van ‘n Jeugwerker

‘n Jeugwerker verseker kinders dat daar iemand is wat omgee en dat hulle nie alleen hoef te sukkel met die dag tot dag uitdagings wat oor hul pad kom nie, asook om elke kind te laat voel hy of sy maak saak.

Die doel van ‘n Jeugwerker

Die Jeugwerker vorm deel van die skool om te verseker dat u kind ‘n gebalanseerde, gesonde en gelukkige opvoeding by die skool ontvang en motiveer persoonlike, emosionele en geestelike groei en ontwikkeling.

Die rol van ‘n Jeugwerker

Laerskool Goedehoop se Jeugwerker se rol is om ondersteuning te bied aan die kind.  As die geestelike mentor in die skool, werk sy voltyds in die skool, saam met die personeel en u as ouer, om te verseker dat kleinding sy volle potensiaal bereik.  Die Jeugwerker is nie gekwalifiseerd om hofsake te hanteer nie en sal dus slegs gesprekke voer met leerders waar dit blyk dat hulle ondersteuning nodig het.  Die Jeugwerker identifiseer basies enige moontlike probleem en in samewerking met die personeel en u as ouer, stel dan moontlike stappe voor, om te verseker dat u kind nie verhinder word om gesond groot te word nie.

Hoe werk ons?

Leerders kan deur ouers of onderwysers verwys word of self afsprake maak indien hul sou wou.  Gesprekke met kinders is konfidensieël en terugvoer sal volgens die Jeugwerker se oordeel bepaal word.  Indien die Jeugwerker vermoed dat daar ernstige sielkundige of maatskaplike probleme is, word die leerder verwys na die nodige professionele persone.

Opvoedkundige Sielkundige - Ronèl Sadie

Ronèl Sadie is getroud met haar laerskoolkys en is die mamma van drie kinders, twee seuns en ʼn dogter.  Al drie haar kinders was gelukkige Goedehopers en is nou op Hoërskool en Universiteit.  Ronèl het ook 5 jaar gedien op die Beheerliggaam van Goedehoop. Sy is lief vir kuier en onthaal, die uitvoerende kunste, doen staptoere en doen graag blomme in haar vrye tyd.

Sy het ʼn Onderwysgraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf en met lof geslaag.  Sy het daarna haar honneurs verwerf ook by die Universiteit van Pretoria en die graad ook met lof geslaag.  Haar fokus van haar studie was:  Kinders met gedrag en emosionele probleme.  Sy het daarna haar Meestersgraad gedoen en gekwalifiseer as Sielkundige.  Sy het Suid-Afrika se Geestesgesondheid Professionele Raads-eksamen geskryf en is geregistreer as ʼn Opvoedkundige Sielkundige by die Mediese Raad en is dus by die Mediesefondse ingekontrakteer.

Ronel doen formele psigometriese emosionele en skolastiese toetse, speelterapie, psigoterapie, emosionele intelligensie ontwikkelings-vaardighede, vakkeuses, skoolgereedheid toetse, ouerleiding, studiemetodes, roubegeleiding, egskeidingsbegeleiding en bied ook werkswinkels en motiveringspraatjies aan.

Die kindertjies kan deur die onderwysers of deur die ouers by haar aangemeld word.  Sy sien kinders dan vir terapie, leerondersteuning ens. op Goedehoop se perseel in haar Terapiehuisie. Sy het ook Spreekkamers by haar Privaatpraktyk in Trichardt.

Spraakterapeut - Daníle Neethling

Daníle het Spraakterapie en Oudiologie (B. Logopedika) gestudeer by die Universiteit van Pretoria en het direk na Universiteit vir twee jaar in Johannesburg Hospitaal gewerk, waarna sy vir 2 jaar as ‘n spraakterapeut by die Onderwysdepartement gewerk het.  Na afloop van haar diens by die Onderwysdepartement het sy vir 5 jaar in ‘n multi-dissiplinêre praktyk gewerk – saam met ‘n ander spraakterapeut, ‘n arbeidsterapeut en ‘n sielkundige.

In 1997 maak sy haar eie privaatpraktyk oop.  Sy is baie lief vir mense en geniet haar werk steeds na 30 jaar.  Daníle se hoofdoel as terapeut is om kinders wat spraak-, taal- of luisterprobleme het vroeg op te spoor, te evalueer en te behandel sodat die probleem so min as moontlik impak het op hulle ontwikkeling asook hulle selfbeeld en selfvertroue. Vroeë identifikasie van ‘n spraak- of gehoorprobleem is baie belangrik.

Sy geniet dit om by die skool te werk, want sy het direkte kontak met die onderwyseres en kan dan ondersteuning bied.  Saam kan hulle dan probeer om die probleme aan te pak en hopelik so gou as moontlik oplos.

Daníle werk hoofsaaklik met:

 • kinders wat laat begin praat;
 • kinders wat onduidelik praat ( bv. sekere klanke verkeerd uitspreek of nog glad nie kan sê nie);
 • kinders met ‘n taalagterstand m.a.w. hulle woordeskat is nie goed ontwikkel nie en vind dit dan moeilik om hulle gedagtes te verwoord;
 • kinders wat sukkel met die aanleer van klanke vir lees en spelling;
 • kinders met spellingverwante probleme;
 • mense wat  hakkel;
 • iemand met voeding – / slukprobleme;
 • persone met gehoorprobleme (gehoortoetse);
 • die passing van gehoorapparate of FM – sisteme – lg. help veral ‘n aandagafleibare kind om agtergrondsgeraas in ‘n klassituasie uit te skakel;
 • sy verskaf ook maak-pas swemproppies, slaapproppies en gehoorbeskermers.

Arbeidsterapeut – Ronèl J v Rensburg

Ronèl Janse van Rensburg is sedert 1993 werksaam as Arbeidsterapeut in Secunda.  Haar man is ‘n oud-onderwyser van Goedehoop en haar drie kinders het ook hul laerskoolloopbane by Goedehoop begin en voltooi.  Haar passie is om met kinders met ontwikkelings- en perseptuele agterstande, wat ook lees en spel en vele ander vaardighede insluit, te werk.  Sy is reeds 20 jaar as arbeidsterapeut werksaam by Laerskool Goedehoop en kinders is haar passie en sy geniet dit baie om met hulle te werk.  Dit is ‘n voorreg om elke dag met die pêrels van Jesus se kroon te werk.

Arbeidsterapie is ‘n groot opwindende avontuur, vol pret en plesier.  Die leerproses vind plaas deur middel van speel.  Verskeie apparaat word op opwindende en kreatiewe manier gebruik om leer te fasiliteer.  Die duur van elke terapiesessie verskil van kind tot kind.  Dit is baie belangrik dat ouer, kind en arbeidsterapeut saamwerk om die vordering van die kind te verseker.

Wat gebeur tydens ‘n assesseringsessie?  Die arbeidsterapeut het ‘n onderhoud met die ouers.  ‘n Standaard toets van ongeveer 2 tot 3 ure word met kleinding gedoen.  ‘n Kliniese observasie met ‘n volledig verslag word aan die ouers deurgegee.  Na afloop van die inligtingsessie word ‘n plan van aksie geïmplimenteer.

As Arbeidsterapeut word die volgende by skoolgaande kinders aangespreek:

 • Konsentrasie
 • ADHD
 • Werkspoed
 • Potloodgreep en -kontrole
 • Swak handskrifvaardighede
 • Swak lees, spelling en wiskunde